Header image
Algemene Vergadering 2016

Voor diarama van foto's, click HIER

Zoals gewoon was een schitterende zon aanwezig zeer vroeg op deze donderdag 10de maart. Twee bloemenkransen waren neergelegd op het Transmissie Dodenmonument, een met Belgisch lint door de voorzitter en de secretaris van de KNV TTR & CIS, een tweede met Frans lint door de vertegenwoordiger van ATNF, de Heer Marc ALFRED. Daarna werden de Last Post en het Nationaal Volkslied gespeeld dankzij de logistische steun graag aangeboden door onze collega’s van de 6de Gp CIS.

 

Dit jaar heeft de Voorzitter een tooespraak gelezen van Herman Van Rompuy, premier van België in 2009, bij zijn bezoek aan het Joods Communautair lekecentrum ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan.

Herdenking en Geheugen

100 jaar geleden,  op 21 februari1916,  begon de Slag om Verdun.  Deze veldslag zou duren tot 15 december 1916  en wordt de grootste  uit de wereldgeschiedenis genoemd.  Nooit is er zo langdurig,  met inzet van zoveel mensen,  strijd geleverd op zo‟n beperkt grondgebied.  Tot op de van vandaag  staat hij symbool  voor de zinloze slachtingen van mensenlevens,  zoals die in de beide wereldoorlogen plaatsvonden . Naar schatting vielen er meer dan 700.000 doden,  gewonden  en vermisten  op een slagveld nauwelijks groter  dan tien bij tien kilometer.  Uit strategisch oogpunt gezien  is er geen rechtvaardiging te vinden voor deze monsterlijke verliezen.  De slag bij Verdun ontaardde  in een prestigeslag tussen twee volkeren.  Menselijk gezien  zijn er geen winnaars,  alleen verliezers.
In hoeverre kunnen,  willen  en moeten we  dergelijke gruwelen van zulk slagveld gedenken , herinneren  en herdenken.  
Bij gedenken heeft men  enerzijds een moreel verplichtende component  waarbij men consequenties uit het verleden trekt  en  anderzijds een tegenwoordig stellend karakter  waarbij het verleden in het heden  present gesteld wordt,  op zodanige wijze  dat het betekenis krijgt voor de toekomst.  Herdenkingen blijven levend  zolang ze gevoed worden door verhalen van direct betrokkenen.  Het is de vitaliteit van de mondelinge traditie  die aan de herdenkingscultuur rond de Tweede Wereldoorlog  een sterk moreel karakter geeft.
Dat is bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  veel minder het geval  omdat daar de afstand tot de direct betrokkenen  al een stuk groter is geworden.  En de herdenking van de Slag bij Waterloo  heeft helemaal geen morele connotatie meer;  er leeft niemand meer die het nog heeft meegemaakt  of wiens ouders  of grootouders het nog hebben meegemaakt,  en niemand voelt zich  dan ook meer gedrongen  om het spreken over de Slag bij Waterloo te verbinden  met een morele vermaning: „dat nooit meer‟ . De Slag bij Waterloo wordt nagespeeld  als een folkloristisch spel.
De zin van herdenken  ligt in de relatie tussen herinnering  en identiteit,  anders gezegd  in onze bereidheid  morele verantwoording af te leggen  over wie wij zijn,  over wie willen zijn  en over wie wij zouden moeten zijn.  « Bepaalde evenementen moeten in ons geheugen blijven.  


Soms “moeten” wij herdenken  omdat wij niet “kunnen” vergeten . Dan wordt herdenken ons lot.  
Soms moeten wij de herdenking voeden  omdat wij “het recht niet hebben” te vergeten. Dan wordt herdenken onze “plicht” »

De leden van de verbroedering werden uitgenodigd om zich te begeven naar de voorziene lokaal voor het officiële gedeelte van de Algemene Vergadering, hun partners naar de bar om warme dranken te nemen in afwachting van het aperitief.

   

 

De Voorzitter, Mr Michel PATTE, wenst de vergadering welkom. Hij dankt de Heer Marc ALFRED en zijn echtgenote, afgevaardigden van het ATNF (Association des Transmetteurs du Nord de la France), voor hun aanwezigheid.
Na de namen van de in 2015 overleden leden aangehaald te hebbenen vraagt de Voorzitter aan de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis. Hij leest ons dan de brief voor gericht aan Zijne Majesteiten de Koning en de Koningin.
Hij dankt de Kol SBH Rudy VLASSELAER Ir, Directeur CC V & C voor zijn steun aan de organisatie van onze SAV, alsook de LtKol SBH Michel FLOHIMONT, Comd van 6 Gp CIS voor zijn logistieke en technische steun.

In 2015 heeft de KNV TTr & CIS het Wapen vertegenwoordigd, zowel nationaal:

-18 februari, plechtigheid ter ere van de leden van de Koninklijke Familie;
-7 april, Dag van de Veteranen, herdenking en erkenning voor de 28000 veteranen;
- 21 juli, Nationale Feestdag, Te Deum en defilé in de rangen van de veteranen;
-11 november, defilé van ons vaandel aan het graf van de Onbekende Soldaat;
-15 november, Te Deum voor het feest van de Koning;

als internationaal door onze bijzondere band  met het ATNF en hun activiteiten:

- In januari traditionele en vriendelijke plechtigheid voor wensen uitwisseling.
- In maart deelneming van de voorzitter en secretaris van ATNF aan onze AV te Peutie.
- In september, deelneming van ATNF leden aan onze dag van de vriendschap op de boot Mozart.
- In oktober hebben wij aan de Algemene Vergadering van ATNF te Lille deelgenomen.

De Schatbewaarder stelt ons de balans voor van het  jaar 2015 en de Heer Jean DELMOTTE leest ons het verslag voor van de Commissarissen der rekeningen. Met eenparigheid wordt kwijting gegeven aan de Schatbewaarder en de Commissarissen.

De Heer Bernard FALQUE, Beheerder van de Medaille, trekt zijn kandidatuur in. Er wordt tijdens de vergadering beroep gedaan op een vervanger, evenals een opvolger voor de functie van secretaris, tevergeefs! Er blijven dus twee functies vrij. De Voorzitter licht de Vergadering in dat een vereniging niet kan functioneren zonder secretaris en zou zich verplicht voelen om de Nationale Verbroedering op te lossen indien zich geen enkele kandidaat of kandidate aanmeldt tegen maart 2017.

Tijdens het aperitief is de Voorzitter, bijgestaan door de Heer Luc PUTTEMANS overgegaan tot de uitreiking van de Medailles van Verdienste aan de gerechtigden in aanwezigheid van hun echtgenote, onder de lens van de fotograaf van 6 Gp CIS.

Gouden medaille
Zilveren medaille
Bronzen medaille

Frans CAMMERMAN

Jan PIQUEUR Christian BONHIVERS
Jacques DESTRAY   Dirk CASSIMAN
    Luc COURARD
    André HENRARD
    Pierre SADIN
    Jef SMITS

 

   

 

Gezien de staat van terreuralarm, waarvoor het betrokken personeel, voor de zone Brussel en omgeving, logeert in het Kwartier Housiau, is het horrecapersoneel druk bezet. Er was dit jaar  geen mogelijkheid om te genieten van het reeds tradionele vlees – en visbuffet, in de plaats wordt ons een steak - frites geserveerd.

   

Voor diarama van foto's, click HIER

 

Tot het volgende jaar !

 

 
 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS