Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

 

Statutaire Algemene Vergadering van 8 maart 2018

De foto's bevinden zich HIER

Het is in zeer onguur weer (het regende pijpenstelen) dat de Voorzitter en de Secretaris een bloemenkrans hebben neergelegd aan het gedenkteken ter ere van de gesneuvelden gevolgd door het nationaal volkslied en de Last Post.
Refererend naar de “Olympische winter spelen en de twee Korea’s” tijdens zijn speech, stelde de Voorzitter zich de vraag af dit nu een vredesverzoek was of niet?

De Olympische Winterspelen hebben net afgelopen; we hebben ze de vrede spelen benoemd gezien de verzoening van de twee Korea's, dat is meer gebeurd sinds 1953, jaar van de wapenstilstand, einde van de vijandelijkheden, maar niet van de oorlog. Maar de Korea oorlog wat was dat?

Op de 25ste augustus 1950, besluit België te reageren op de aanbeveling van de nieuwe Verenigde Naties en stuur een expeditieleger in Korea, zoals 21 andere landen. De Belgische Grondwet verbiedt het verzenden van dienstplichtigen op buitenlandse operaties theaters, dan kiest de regering voor een infanterie bataljon van vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers vinden wij officieren en onderofficieren die voor hun carrière goed voelden deel te maken aan een "bestrijdende eenheid", vrijwilligers van oorlog 1944/1945 nostalgisch van de " oude goede tijd" en ook een paar avonturiers die later zullen zich vechten als huurlingen in Katanga.

Er waren meer dan 2.000 kandidaten. Op 7 oktober krijgt een tweetalige bataljon van 700 vrijwilligers de naam van "Corps van Vrijwilligers voor Korea".

Op 18de  December verlaten de eerste 700 vrijwilligers Antwerpen op het schip "Kamina" van de Marine, om te komen in Pusan, Zuid-Korea, op 31ste januari 1951. Ze beginnen onmiddellijk onder het commando van de Verenigde Staten die hen " Belgian United Nations Command " (BUNC) hernoemen. Kort na, wordt het Belgische bataljon vergezeld door een peloton van Luxemburgse vrijwilligers.
Het bataljon blijft tot 15de juni 1955 in Korea, ongeveer twee jaren na de wapenstilstand van 27ste juli 1953.

Tijdens deze periode gingen 3.500 Belgen om zich te vechten in Korea; er waren106 doden en 478 gewonden. Er waren in totaal tussen twee en vier miljoen doden en de wapenstilstand heeft geleid tot de oprichting van een bufferzone op de meest gewapende grens in de wereld, de bekende 38ste parallel. De twee Korea's hebben inderdaad maar een wapenstilstand gesloten en zijn dus theoretisch steeds in oorlog.
Kunnen we beschouwen de deelname van de Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea als een eerste stap naar de vrede? Dat is niet zeker. De toekomst zal uitwijzen...

Na deze ijskoude ceremonie, waren alle deelnemers heel erg tevreden dat ze terug in de bus mochten richting Evere en de verwarmde lokalen teneinde de AV te beginnen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Toespraak Voorzitter & activiteitenverslag

Ik heet iedereen welkom op de 2018 Algemene Vergadering. Vooraleer over te gaan tot de dagorde, nodig ik jullie uit om recht te staan en een minuut stilte in acht te nemen om de sedert de laatste AV overleden leden te herdenken:Luc Beterams, Franciscus Dhadamus, André Dubois, Georges Ghekiere, Jean Luyckx, Roger Maertens, Jan Peers, Alfons Peeters, Edmond Thys,

Jullie hebben opgemerkt dat onze Franse collega’s, de Voorzitter van de ATNF Daniel Kupczak, evenals zijn secretaris Didier Grassart niet aanwezig waren. De vrouw van Daniel Kupczak overleed op verleden vrijdag en haar begrafenis zal morgen plaats vinden. We hebben de verontschuldigingen van Emile HOC ontvangen, zijn vrouw heeft de nek van het dijbeen gebroken.

Ik lees U nu de tekst van de brief voor die gisteren verstuurd werd aan hun majesteiten de Koning en de Koningin.
“Aan Hare Majesteiten de Koning en de Koningin, Bijeengekomen ter gelegenheid van hun Algemene Vergadering, vandaag op de 8ste maart 2018, houden de leden van de Koninklijke Nationale Verbroedering van de Transmissietroepen en van de Commando Informatie Systemen van Landsverdediging, KNVTTr & CIS, aan Hare Majesteiten De Koning en De Koningin hun gevoelens te uiten van onwrikbare trouw en diepe eerbied. Wij willen het Staatshoofd aanmoedigen en ondersteunen in zijn verschillende taken aan het hoofd van ons Land zo complex en zo bijzonder.”

Ik bedank de Maj SBH COOREMAN Dirk, Comd van de 6de CIS GP voor de logistische steun die voor het goede verloop van onze vergadering zeer belangrijk is. Ik bedank ook de Kol SBH KUN Ferdinand, directeur CC V&C en kwartiercommandant om ons te hebben onthaald in het kwartier Majoor Housiau.

In 2017 hebben wij het transmissie wapen bijna niet vertegenwoordigd op de verschillende patriottische manifestaties voor de volgende reden: de achterpoten van de leeuw van onze vlag waren gebroken en het heeft ons 7 maanden gevraagd om en nieuwe leeuw te krijgen van Defensie.

In 2017 werden de zeer goede relaties tussen de KNVTTr & CIS en onze vrienden van het ATNF onderhouden dankzij een vertegenwoordiging tijdens internationale ceremonies:

 • Januari, traditionele en vriendschappelijke plechtigheid met uitwisseling van wensen te RONCHIN (Frankrijk)
 • Maart, deelname van de delegatie ATNF aan onze ASV te PEUTIE
 • Juni, deelname van een delegatie van de FRNTTr-CIS-KNVTTr aan de dag van de vriendschap van de ANTF in LENS.
 • November, deelname aan de AV van het ATNF te RONCHIN (Frankrijk)

Onze Dag van de Vriendschap in oktober 2017 te Straatsburg (Frankrijk) was een groot succes. Er waren 35 deelnemers.

2. Samenstelling bureau

De Voorzitter vraag vervolgens aan de Secretaris om over te gaan tot de samenstelling van het bureau.
Deze is samengesteld uit:

  • Meneer PATTE Michel (Voorzitter)
  • Meneer UYTTENDAELE Johny (Vicevoorzitter)
  • Meneer SCUTENAIRE Claude (schatkistbewaarder)
  • Mevrouw VAN DEN BUSSCHE Marjan (secretaresse)
  • Meneer CHARRETTE Alain (Beheerder van de medailles)
  • Meneer PUTTEMANS Luc (Beheerder van de communicatie)

De aanwezigheidslijst geeft volgende cijfers:

 • 29 leden aanwezig op de vergadering
 • 17 leden hebben een geldige volmacht afgegeven
 • Totaal: 46

 

3. Goedkeuring P.V. van 2017

De Secretaris vraagt aan de Vergadering om de PV van de A.S.V. van 8 maart 2017 goed te keuren.
Geen enkele opmerking geformuleerd zijnde, wordt het PV goedgekeurd in alle unanimiteit.

 

4. Controle boekhouding 2017

Financieel rapport van de schatkistbewaarder. Rapport aan de Commissarissen der rekeningen. Goedkeuring van de rekeningen.
Mr Jean DELMOTTE leest ons het verslag voor van de Commissarissen der rekeningen. Met eenparigheid wordt kwijting gegeven aan de Schatbewaarder en de Commissarissen.

 

5. Budget 2018

Betreffende het budget 2018, daar de bijdrage op 5€ gebracht werd de vorige jaren, zou er geen probleem mogen zijn in een nabije toekomst. Dit in de hoop dat Defensie ons zal blijven steunen!

 

6. Voorstel tot wijziging van de vzw naar een feitelijke vereniging

  • WAAROM:
   1. In 2017 werd onze bankrekening regelmatig geblokkeerd. Velen onder u hebben dit ook gemerkt. Wat is de oorzaak? Sinds januari 2017, wordt het computersysteem van onze bank automatisch bijgewerkt via het m-Staatsblad. Maar het Staatsblad herneemt echter onze statuten die voorschrijven dat de beheerders van het Comité om de twee jaar voor een hernieuwbare termijn in aanmerking komen. Deze benoemingen zijn herroepbaar door de algemene vergadering in de helft van elk jaar en komen in aanmerking voor herverkiezing wanneer ze verlopen na twee jaar. Zodus, is er ieder jaar een beheerder die her verkozen of vervangen kan worden. Dientengevolge zal er jaarlijks een aanpassing moeten verschijnen in het Staatsblad willen we in orde blijven met het computersysteem van de bank. Dit kost ieder jaar om en bij de 250 € (N & F samen). Is dit houdbaar voor een vereniging als de onze?
   2. Een verandering van onze statuten (de beheerders van het bureau zouden worden benoemd voor een onbepaalde duur) kan enigszins een verlaging van deze kosten meebrengen, maar een uitbetaling van €250 blijft van toepassing bij iedere wijziging.
   3.  
   4. Een optie op lange termijn zou erin bestaan om de aard van onze vereniging (vzw) te veranderen naar een “feitelijke vereniging”. De voor- en nadelen van deze twee statuten zijn opgenomen in de volgende tabel

  VZW

  FV

  Een vzw is vereist als:

  -De leden willen beschermen hun persoonlijke vermogen.

  -De vereniging heeft veel contracten met belangrijke financiële gevolgen.

  -De vereniging verplicht is of wil worden eigenaar van onroerend goed.

  -De vereniging heeft aanzienlijke kapitaal.

  -De vereniging is op zoek naar erkenning van de subsidies van de overheid.

  -De vereniging wil personeel huren.

  -De vereniging wil vrijgevigheid kunnen aanvaarden

  De feitelijke vereniging is een entiteit:

  -Zonder rechtspersoonlijkheid.

  -Samengesteld uit ten minste twee individuen, niet van dezelfde familie.

  - Opgericht op een vrijwillige en duurzame basis.

  -Met een duidelijk omschreven gemeenschappelijk doel.

  -Geen bedoeling winsten ten behoeve van haar leden te maken en waar de leden geen rechten hebben over hun aandeel in de winsten, geen recht op recuperatie van de bijdrage die zij leveren hetzij in geval van overlijden, ontslag, uitsluiting of individueel ontslag, of in geval van definitieve ontbinding van de entiteit.
              

  • CONCLUSIE
  • Er waren niet genoeg leden tegenwoordig om de stemming wettelijk te laten gelden (2/3 van de leden moet tegenwoordig zijn, dus 2/3 van 192 leden = ongeveer 128 leden dienden tegenwoordig te zijn voor een wettelijke stemming).
  • Een nieuwe stemming zal bijgevolg worden georganiseerd. Tijdens het BUREAU van 10 april 2018 zal het bestuur hierover beslissen: datum en coördinatie te nemen acties.
  • NB: Een Buitengewone Algemen Vergadering zal plaatsvinden te Peutie op 2 mei bij 10.00 U.

  7. Statutaire benoemingen

  1. Hernieuwing van alle mandaten teneinde in regel te zijn met de nieuwe vzw-wetgeving:
   • Meneer PATTE Michel (Voorzitter)
   • Meneer UYTTENDAELE Johny (Vicevoorzitter)
   • Meneer SCUTENAIRE Claude (schatkistbewaarder)
   • Mevrouw VAN DEN BUSSCHE Marjan (secretaresse)
   • Meneer CHARRETTE Alain (Beheerder van de medailles)
   • Meneer PUTTEMANS Luc (Beheerder van de communicatie)
  2. Overnemen functie Beheerder der medailles:
   1. Meneer BEHIELS Geert
  3. De Commissarissen der rekeningen voor het boek jaar 2019 is de heer SIMAR, Richard
  4. Leden die actiever wensen deel te nemen in de bestuursraad van de KNVTTr & CIS wordt gevraagd zich bekend te maken. Niemand maakte zich bekend.

  Al deze benoemingen worden onthaald op applaus.

  8. Programma der activiteiten van de entiteiten

  8/3 FRNTTr-CIS-KNVTTr, AGS, Peutie, Evere
  13/3 VrLogWings, AGS, Melsbroeck
  15/3 FRATER (5 TTr), AGS, Peutie
  29/3 Amicale Royale 4 TTr, AGS, MeF
  Printemps RVTTR, DvV(TBC)
  17/5 VrLogWings, Excursie Semmerzake
  11/6 FRNTTr-CIS-KNVTTr, JA, Yper
  Août VrLogWings, BBQ
  Septembre VrLogWings, 2de reis
  Septembre /octobre Amicale Royale 4 TTr, musée du train
  4/10 RV TTr, AGS, Peutie
  21/10 FRATER (5 TTr), banquet des retrouvailles
  Novembre VrLogWings, Familie maaltijd
  Decembre VrLogWings, plechtigheid, Peutie

  9. Voorstel DvV 2018

  De Voorzitter informeert ons over het voorstel van de DvV 2018: een daguitstap naar IEPER op 11 juni 2018. Details kunnen gevonden worden op de ad hoc blad.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tijdens het aperitief verdeelde Mr PATTE geholpen door Mr CHARETTE de medailles van verdienste aan de gelukkigen, dit in het bijzijn van hun vrouw en onder de gewillige camera oog van de fotograaf van de 6GpCIS die eveneens de foto’s heeft genomen aan het gedenkteken van de gesneuvelden.

  Bronzen medaille

  Zilveren medaille

  Lucien DEJONCHEERE

  Joël ALLEBOS

  Marc DIERICKX

  Michel MICHALLE

  Pierre LORMANS

  Audry ONGENA

  Marjan VAN DEN BUSSCHE

  Libert RIJKMANS-ROEKENS

  De afsluitende maaltijd werd genuttigd in een aanhangsel van de VIP bar te Evere.

   

  Menu

  Bordje gerookte vis met zijn toast
  ***
  Eendenborst met honing en limoen

  Geglaceerde wortelen-rapen en aardappelkroketten

  ***
  Dame Blanche
  ***
  Koffie

  Opmerking van de Voorzitter: wegens een minder kwalitatieve dienstverlening aan de gepensioneerden van het wapen tijdens de maaltijden in de mess van het Kwartier Majoor Housiau, heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse maaltijd die de AG afsluit, in een gebruiksvriendelijkere omgeving te nuttigen. In het Kwartier Koningin Elisabeth te Evere, waar de vergadering plaatsvond, was de accommodatie geweldig, de bar voor de toekenning van de medailles was voor ons volledig gereserveerd en de bediening aan tafel tijdens de maaltijd was onberispelijk. De kwaliteit van het eten was uitstekend en herinnerde me eraan dat we vroeger ook dergelijke kwaliteit vonden.

  Kan deze tijd nog terugkomen naar het Kwartier Majoor Housiau?

  ______________________________________________________________________________________________________________

  1ste BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 MEI

  1- Samenstelling bureau

  De Voorzitter vraagt vervolgens aan de Secretaresse om over te gaan tot de samenstelling van het bureau. Deze is samengesteld uit:
  -           Meneer PATTE Michel (Voorzitter)
  -           Meneer UYTTENDAELE Johny (Vicevoorzitter)
  -           Meneer SCUTENAIRE Claude (Schatkistbewaarder)
  -           Mevrouw VAN DEN BUSSCHE Marjan (Secretaresse)

  De aanwezigheidslijst geeft volgende cijfers:

   • 12 leden aanwezig op de vergadering
   • 29 leden hebben een geldige volmacht afgegeven

  -           Totaal: 41

  2. Voorstel tot wijziginq van de vzw naar een Feitelijke Vereniging (FV)

  a. WAAROM:
  -  In 2017 werd onze bankrekening regelmatig geblokkeerd. Velen onder u hebben dit ook gemerkt. Wat is de oorzaak? Sinds januari 2017, wordt het computersysteem van onze bank automatisch bijgewerkt via het m-Staatsblad. Maar het Staatsblad herneemt echter onze statuten die voorschrijven dat de beheerders van het Comité om de twee jaar voor een hernieuwbare termijn in aanmerking komen. Deze benoemingen zijn herroepbaar door de algemene vergadering in de helft van elk jaar en komen in aanmerking voor herverkiezing wanneer ze verlopen na twee jaar. Zodus, is er ieder jaar een beheerder die her verkozen of vervangen kan worden. Dientengevolge zal er jaarlijks een aanpassing moeten verschijnen in het Staatsblad willen we in orde blijven met het computersysteem van de bank. Dit kost ieder jaar om en bij de 250 € (N & F samen).
  Is dit houdbaar voor een vereniging als de onze ?
   
  - Een verandering van onze statuten (de beheerders van het bureau zouden worden benoemd voor een onbepaalde duur) kan enigszins een verlaging van deze kosten meebrengen, maar een uitbetaling van € 250 blijft van toepassing bij iedere wijziging.

  - Een optie op lange termijn zou erin bestaan om de aard van onze vereniging (vzw) te veranderen naar een "feitelijke vereniging". De voor- en nadelen van deze twee statuten zijn opgenomen in de hieerboven tabel.

  b. STEMMING

  AANWEZIG:     12
  VOLMACHT:    29
  TOTAAL           41

  VOOR               40
  TEGEN              1
  NEUTRAAL      0
  TOTAAL:          41

  c. CONCLUSIE: de ontbinding wordt aangenomen

  3. Uitvoeringsmodaliteiten

  a.    Aanpassing statuut en Reglement Inwendige Orde
  b.    Opening nieuwe bankrekening
  c.    Transfer van het actief naar de nieuwe bankrekening (zie statuten) en afsluiting van de lopende rekening voor 2 juni 2018. Het resultaat van de stemming hiervoor: unanimiteit voor dit onderwerp.
  d.    Schatbewaarder en Curator aangeduid door unanieme stemming: Dhr. Claude SCUTENAIRE en Dhr. Jean DELMOTTE.
  e.    Officieel op de hoogte brengen van de griffie voor 2 juni 2018
  f.     Bijzonder Algemene Vergadering 2 teneinde kwijting te geven aan de Schatbewaarder en de Curator op 5 juni 2018
  g.     Publicatie in het Staatsblad

  4. Mogelijke interpellaties

  NIHIL

  5. Divers

  NIHIL

   

   

  2de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van 5 JUNI 2018

   

  1. Samenstelling

  De Voorzitter vraag vervolgens aan de Secretaris om over te gaan tot de samenstelling van het bureau. Deze is samengesteld uit:

  • Meneer PATTE Michel
  • Meneer UYTTENDAELE Johny (Vicevoorzitter)
  • Meneer SCUTENAIRE Claude (schatkistbewaarder)
  • Mevrouw VAN DEN BUSSCHE Marjan (secretaresse)
  • Meneer PUTTEMANSLuc (beheerder)

  De aanwezigheidslijst geeft volgende cijfers:

  • 5 + 9 = 14 leden aanwezig op de vergadering
  • 24 leden hebben een geldige volmacht opgestuurd
  • Totaal I: 38

   
  2. Programma


  a. Woordje van de voorzitter

  b. Geschiedenis : Algemene Statutaire Vergadering alsook 1ste Bijzondere Algemene Vergadering (zie hierboven)

  c. Reglement  Het nieuwe reglement werd voorgesteld en samen gelezen; er werden in groep wijzigingen aangebracht en daarna werd dit nieuwe reglement goedgekeurd. (Dit nieuwe reglement bevindt zich hierna voor het ogenblik en een kopij ervan zal later hernomen worden in een nieuwe website).

  d. Financiën
  - De schatkistbewaarder sloot op 2 Juni 2018 de boekhouding van het jaar 2018 af op 9.593,23 €.

  - Bij ARGENTA MACHELEN werd er een zichtrekening en een spaarrekening geopend voor de nieuwe feitelijke vereniging alsook wegens ontevredenheid over de klantvriendelijheid van BNP PARIBAS te Broqueville Laan

  - Dhr. Jean DELMOTTE controleerde de tussentijdse balans en geeft kwijting aan de Schatbewaarder en de Commissarissen.

  e. Stemming

  - Goedkeuring nieuw reglement n.a.v. de ontbinding van de VZW en de overschakeling naar een Feitelijke Vereniging

  - Goedkeuring financiën

  - Beide stemmingen gaven dezelfde onderstaande resultaten:

  Present/Aanwezig

  14

  Procuration/Volmacht

  24

  Total/Totaal

  38

   

  Pour/Voor

  38

  Contre/Tegen

  0

  Neutre/Neutraal

  0

  Total/Totaal

  38

  f. Conclusie
  Het nieuwe reglement en de financiële situatie worden unaniem goedgekeurd. De volgende en finale stap is de bekendmaking van de ontbinding van de vzw in het Staatsblad.

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS