Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

 

NIEUWE REGLEMENT VAN KNV TTr & CIS

 

 

TITEL 1 : AARD VAN DE VERENIGING

  1. De Vereniging draagt de naam « Koninklijke Nationale Verbroedering der Transmissietroepen en der Communicatie en Informatie Systemen», afgekort: «KNVTTr & CIS ».
  2. De Vereniging is een Feitelijke Vereniging.
  3. Haar sociale zetel is gevestigd te Peutie. Hij kan echter, bij gewone meerderheid van de Beheerraad (BR), elders op het nationale grondgebied overgebracht worden. Hij is thans gevestigd te Martelarenstaat, 181 te 1801 Peutie. Elke wijziging van de vestiging dient binnen de maand medegedeeld te worden aan de leden.
  4. De KNVTTr & CIS heeft tot doel:
   • Al diegenen te verenigen die bij het TTr (Transmissie Troepen) wapen en/of de CIS (Communicatie en Informatie Systemen) en/of de CT eenheden (Communicatie Technologie) dienen of gediend hebben ongeacht de graad of Macht of Component.
   • Onder haar leden, in een geest van vaderlandsliefde, de vriendschap en de samenhorigheid te onderhouden en te bevorderen;
   • Een verbindings- en coördinatieorgaan te zijn tussen de TTr en CIS en CT-verbroederingen, secties en vriendenkringen zowel op regionaal vlak, als tussen bestaande of gewezen actieve en reserve-eenheden hierna genaamd “Entiteiten”;
   • De TTr en CIS en CT-familie te vertegenwoordigen op de voornaamste nationale patriottische gebeurtenissen alsmede bij de TTr Verbroederingen in de buurlanden;
   • De nagedachtenis van de overledenen te eren;
   • Elk initiatief te steunen dat ernaar streeft de eenheid van België te verdedigen.
  5. Voor het verwezenlijken van deze doelstellingen kan de KNV TTr & CIS:
   • Alle taken waarnemen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel beogen;
   • In ’t bijzonder haar medewerking verlenen of belangstelling tonen voor gelijkaardige activiteiten die hetzelfde doel nastreven (bijv. sponsoring).

Ze zal zich nochtans onthouden van iedere inmenging in politieke, godsdienstige of taalproblemen, behalve indien het doel van de KNV TTr & CIS zelf op het spel staat.

 

TITEL 2: ALGEMEENHEDEN

  1. Alle handelingen, documenten, rekeningen, publicaties en andere stukken moeten de sociale benaming vermelden alsmede de bijvoeging “Feitelijke Vereniging”.
  2. Een website van KNV TTr & CIS is ter beschikking van iedereen op het volgende Internet adres: http://www.FRNTTrKNVTTr.be
  3. De vereniging beschik tevens over een FACEBOOK-pagina ter beschikking van iedereen

 

TITEL 3 : REGLEMENT

  1. Het reglement wordt door het Bureau opgesteld.
  2. Ieder lid in regel met zijn lidgeld bij het verschijnen van dit reglement, en vervolgens elk nieuw lid, zal er een exemplaar van ontvangen.
  3. Elke wijziging van het reglement kan door een gewone meerderheid van de leden van de BR goedgekeurd worden en zal ter kennis gebracht worden van de leden tijdens de Algemene Vergadering (AV).

 

TITEL 4 : FINANCIEN

  1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
  2. Bij ontbinding zal het sociaal actief ter beschikking gesteld worden van een militaire of burgerlijke liefdadigheidsinstelling van dezelfde aard en die begaan is met nog actieve of gepensioneerde militairen of hun families.
  3. Benevens de zichtrekening kan het Bureau besluiten een termijnrekening of een spaarrekening te openen indien dit zijn activiteiten of de uitoefening van zijn bevoegdheden kan vereenvoudigen.
  4. Een voorbeeld van minstens 2 (twee) elektronische handtekeningen wordt bij de bank gedeponeerd, in princiep deze van de Voorzitter en van de Schatbewaarder. Slechts één enkele handtekening is vereist bij elke financiële verrichting.
  5. Ieder lid in regel met zijn lidgeld kan een afspraak bekomen op de Sociale Zetel teneinde de verslagen van de verschillende vergaderingen na te slaan, of bij de Schatbewaarder voor het raadplegen van de boekhoudkundige verrichtingen. De communicatie hieromtrent kan ook via email verlopen indien gewenst.

 

TITEL 5 : LIDGELD

  1. De leden van de Entiteiten die wensen lid te zijn van de KNV TTr & CIS, mogen hun lidgeld storten via hun Entiteit.
  2. De individuele leden storten hun lidgeld rechtstreeks aan de KNV TTr & CIS.
  3. Het bedrag van het lidgeld wordt elk jaar voor het volgende jaar bepaald bij stemming van de AV. Het lidgeld bedraagt momenteel (2018):
   1. 5,00 euro voor de effectieve en sympathiserende leden;
   2. Naar keuze voor de ereleden.
  4. Bij elke stemming tijdens de AV zal de deelname aan de stemming slechts als geldig erkend worden indien het lid in orde is met zijn lidgeld. Nochtans zal het bewijs van een recente storting van het inschrijvingsgeld het recht kunnen verlenen tot deelname aan de stemming. Tevens zal de betaling ter plekke van het inschrijvingsgeld aan de Schatbewaarder of zijn vervanger eveneens gelden voor deelname.

 

TITEL 6 : LEDEN

  1. De Vereniging is van het federatieve type en is samengesteld uit verbroederingen, vriendenkringen van eenheden en regionale of lokale secties hierna genaamd Entiteiten waarbij leden zich aansluiten alsmede individuele leden. Het totaal aantal leden mag niet kleiner zijn dan vijftien.
  2. Worden beschouwd als effectieve leden diegenen die dienen of gediend hebben bij het TTr wapen en/of in de CIS en/of CT-eenheden, alsook de weduwen of weduwenaars of partners die wensen over te nemen na een overlijden, en die in regel zijn met het lidgeld. Dit ongeacht de graad, Macht of Component.
  3. Ieder persoon die zijn sympathie aan de KNV TTr & CIS wil betuigen, maar die echter niet voldoet aan de voorwaarden om effectief lid te worden, kan toegelaten worden in de hoedanigheid van sympathiserend lid. Een sympathiserend lid heeft geen stemrecht.
  4. Het staat de leden vrij zich op elk ogenblik terug te trekken door gewone schriftelijke (via email of via de gewone post) melding van hun ontslag aan het Bureau of de BR of aan het bestuur van hun Entiteit.
  5. Wordt tevens beschouwd als ontslagnemend, het lid dat zijn jaarlijks lidgeld niet stort.
  6. De uitsluiting van een lid kan enkel maar uitgesproken worden door de AV. Het lid voorgesteld voor uitsluiting zal, vóór de stemming, zijn verdediging kunnen opnemen. De BR heeft, in afwachting van de beslissing van de AV, het recht bepaalde leden te schorsen die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan zware overtredingen tegen het reglement of tegen de regels van eer en welvoeglijkheid.
  7. Het aftredende, uitgesloten of overleden lid of hun rechthebbenden kunnen geen enkel recht laten gelden op het sociaal actief.
  8. Een uitgesloten lid kan maar opnieuw lid worden na het verstrijken van een termijn van drie jaar na de uitsluitingsdatum door de AV en dit mits het uitdrukkelijke akkoord van de BR.
  9. Teneinde de leden te belonen die, door hun houding en hun spontane toewijding ten dienste van KNV TTr & CIS, hebben bijgedragen tot de doelstellingen van de Vereniging, worden bronzen, zilveren of gouden “Medailles voor Verdienste” toegekend overeenkomstig het reglement voor de toekenning van de “Medaille voor Verdienste “en uitgereikt tijdens de AV. Zie ook paragraaf “medailles”.
  10. Om toegelaten te worden tot de KNV TTr & CIS, dient elke Entiteit en/of toekomstig lid zich ertoe te verbinden het reglement van de KNV TTr & CIS te eerbiedigen. Haar eigen Statuten en/of reglement, indien ze hierover beschikt, moeten compatibel zijn met deze van de KNV TTr & CIS. De toelating tot de KNV TTr & CIS is onderworpen aan de goedkeuring van de AV.
  11. Het minimumaantal effectieve leden wordt op vijftien bepaald. Beneden dit aantal zal de BR verplicht zijn onmiddellijk te starten met de ontbindingsprocedure van de Vereniging.
  12. De BR kan het erevoorzitterschap aanbieden aan een persoon die zich bijzonder onderscheiden heeft door zijn toewijding aan het land of door zijn medewerking aan de oprichting, de organisatie en het bestaan van de KNV TTr & CIS.

 

TITEL 7 : MEDAILLES

  1. Historiek: tijdens de AV van 2 december 1972, die te Mechelen doorging, werd beslist een medaille in te stellen met als benaming: « Medaille voor Verdienste van de Koninklijke Nationale Vereniging van de Transmissietroepen ».
  2. Doel : de leden te belonen, die door hun houding en hun spontane toewijding aan de KNV TTr & CIS bijgedragen hebben tot het behoud en de verwezenlijking van de doeleinden van de vereniging.
  3. Rangorde: de medaille heeft drie soorten onderscheiding in de volgorde van waarde:
   • Bronzen medaille
   • Zilveren medaille
   • Gouden medaille

  Iedere medaille is vergezeld van een, door de Voorzitter en de Beheerder van de Medaille, ondertekend diploma.4.

4. Beschrijving

   1. Het juweel bestaat uit een muntstuk met:
    • Op de voorkant, in reliëf het kenteken van de Transmissietroepen, d.w.z. de fakkel tussen twee bliksemschichten met het opschrift « OMNIA CONJUGO »;
    • Op de achterkant het opschrift: « KNV  TTr & CIS – FRN TTr & CIS », BELGIUM
    • De drie medailles zijn identiek met uitzondering van hun kleur die verschilt volgens de soort van onderscheiding waartoe ze behoren.

     

5. Overhandiging van de medaille 

  Aangezien de medaille een blijk inhoudt van nationale erkentelijkheid, zal ze aan de belanghebbende overhandigd worden door de Voorzitter en dit ter gelegenheid van de jaarlijks AV van de KNV TTr & CIS. Enkel in geval van overmacht, te beoordelen door de BR, kan van deze regel afgeweken worden.

6. Contingentering   

   • De toekenning van de medaille maakt het onderwerp uit van een jaarlijks voorstel.
   • De jaarlijkse contingentering, wordt bepaald door de quota van 5% (vijf) van de bij de KNV TTr & CIS  ingeschreven leden die in orde zijn met hun bijdrage aan de Vriendenkring voor het jaar voorgaande aan het voorstel. Deze worden naar verhouding verdeeld over de verschillende entiteiten.
   • De waarde van deze contingentering en de eindebeslissing tot de toekenning worden beoordeeld door het Bureau van de KNV TTr & CIS.
   • De beslissingen kunnen slechts genomen worden indien minstens 50% leden van het Bureau, waaronder de Voorzitter en de Beheerder van de Medaille, aanwezig zijn.
    
  7. Eretabel 

  De Beheerder van de medaille houdt een register bij met als titel: « Eretabel van de KNV TTr & CIS ». Daarin noteert hij, per afdeling, de namen van de dragers van de medaille.

  8. Toekenningsvoorwaarden 
   1. MORELE redenen
    • De medaille wordt verleend op voorstel van de Entiteit waartoe het lid behoort.
    • Om voorgesteld te worden voor de « Bronzen Medaille », dient het lid minstens 5(vijf) jaar tot de KNV TTr & CIS te behoren op 31 december van het jaar voorafgaand aan het voorstel.
    • Hij moet minstens 15 bonificatiepunten halen in functie van de volgende criteria:
    REDEN
    PUNTEN
    Per ononderbroken aansluitingsjaar bij de KNV TTr & CIS
    2
    Per 2 jaar aansluiting tot het uitvoerend Bureau van de KNV TTr & CIS
    1
    Per 2 jaar als lid van het uitvoerend Bureau in zijn entiteit
    1
    Per jaar als organisator van een manifestatie ten voordele van zijn entiteit (met een maximum van 3 punten per voorstel der medaille)
    1
    Ten titel van oorlog- of weerstandactiviteit
    5
    Als deelnemer aan gewapende operaties in het buitenland
    2

     

    • Een ingediend voorstel houdt geen enkel « recht » in op de toekenning van de medaille.
    • Het is noodzakelijk dat het lid minstens 5 (vijf) jaar drager is van de medaille van lagere rang om voorgesteld te kunnen worden tot een hogere. Hij dient zich tevens opnieuw te laten opmerken in de zin vermeld hierboven.

  2. BUITENGEWONE redenen

   Voorstellen wegens buitengewone redenen mogen ingediend worden ofwel door het Bureau van de KNV TTr & CIS ofwel door de Entiteiten, in volgende gevallen:

   • Voor het lid dat niet zou voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven vermeld maar uitzonderlijke diensten aan de vereniging bewezen heeft en correct gemotiveerd via zijn/haar entiteit en/of via de KNV TTr & CIS. Eén voorbehoud blijft echter bestaan: de hiërarchie van de medailles blijft van strikte toepassing
   • Voor een buitenlandse persoonlijkheid: militaire autoriteit of voorzitter of gewoon lid van een vereniging van anciens van de Transmissietroepen van een buitenlands leger.
   • Voor een burgerlijke of militaire persoonlijkheid, die géén lid is van een vereniging van Transmissietroepen maar eminente diensten bewezen heeft aan de KNV TTr & CIS of een van zijn Entiteiten.
   • De vereiste medailles zullen niet in het jaarlijks contingent meegerekend worden.
  9. Beheer
   • Het is absoluut vereist dat de voorstellen (model in bijlage) ten laatste op 1 februari voor de jaarlijkse AV op het secretariaat van KNV TTr & CIS toekomen.
   • Het voorgestelde lid dient in orde te zijn met zijn bijdrage voor het jaar voorafgaand aan het voorstel.
   • De « Medaille » wordt kosteloos aangeboden door de KNV TTr & CIS.

 

TITEL 8 : HET BUREAU

  1. Het Bureau bestaat uit de Voorzitter, de Vicevoorzitter, de Secretaris, de Schatbewaarder, de Beheerder van de Medailles, de Beheerder van de Communicatie, de Beheerder van de Evenementen. De kandidaturen tot het Bureau zullen schriftelijk bij de Secretaris van KNV TTr & CIS moeten toekomen ten laatste 10 dagen voor de voorziene datum van de AV.
  2. Het Bureau is belast met het dagelijks beheer en komt tenminste eenmaal per maand samen, in princiep de eerste dinsdag van de maand teneinde:
   • De problemen die zich voordoen te bespreken en op te lossen;
   • De lopende zaken af te handelen;
   • De activiteiten te organiseren en te coördineren;
   • Alle beslissingen te nemen om de continuïteit van handelen en de goede gang van KNV TTr & CIS te waarborgen.
  3. De inhoud van deze vergaderingen zal in een proces-verbaal worden opgenomen dat door de Secretaris zal opgenomen worden in de archieven en door alle leden kan opgevraagd worden.
  4. Het Bureau zal beslissen over de plechtigheden en feestelijkheden en deze organiseren. Het gaat hier over de gewone evenementen/activiteiten (bijv. Dag van de Vriendschap) alsook officiële plechtigheden en feestelijkheden. Het Bureau zal eventueel eveneens het bedrag van de deelname bepalen die de kosten van de organisatie dekken of die een filantropisch doel nastreven.
  5. Het Bureau beslist over de officiële deelname van een of verschillende Beheerders of van een delegatie van leden van de KNV TTr & CIS aan activiteiten of feestelijkheden van buitenlandse Verenigingen op uitnodiging van deze laatste. Deze deelname is beperkt tot 2 (twee) leden waarvan de kosten zullen gedragen worden door de KNV TTr & CIS op voorlegging van een voldoende gestaafde onkostennota. De kosten van de eventuele begeleiders zijn ten hunner eigen last.
  6. De leden van het Bureau kunnen in geen geval aanspraak maken op een loon noch op een vergoeding voor hun functie. Hoogstens kunnen zij, evenals elk ander benoemd of vrijwillig lid, een behoorlijk gerechtvaardigde kostennota indienen bij de Schatbewaarder, teneinde een terugbetaling te vorderen voor de eventuele kosten die ze gemaakt hebben als vertegenwoordiger van de KNV TTr & CIS bij het uitvoeren van een officiële opdracht.

 

TITEL 9 : DE FUNCTIES VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU

  1. De Voorzitter:
   • Vertegenwoordigt de KNV TTr & CIS bij alle gelegenheden; hij mag zich laten vergezellen en, in geval van verhindering, vaardigt hij een vervanger af;
   • Organiseert en coördineert alle activiteiten van de KNV TTr & CIS;
   • Zit de debatten voor en leidt de vergaderingen van de BR;
   • Zit de debatten voor en leidt de AV;
   • Zorgt voor de naleving van het reglement in alle activiteiten van de KNV TTr & CIS.
  2. De Vicevoorzitter:
   • Vervangt de Voorzitter in geval van afwezigheid of verhindering van deze laatste;
   • Steunt de Voorzitter in al zijn activiteiten.
  3. De Secretaris:
   • Neemt alle noodzakelijke maatregelen voor het goede verloop van de vergaderingen van het Bureau, de BR en van de AV;
   • Neemt nota van alle punten die op de vergaderingen van de BR worden besproken, schrijft de processen-verbaal ervan, geeft ze uit en verspreidt ze naar alle Beheerders. Deze processen-verbaal dienen goedgekeurd op de volgende zitting van de BR;
   • Neemt nota van alle punten die tijdens de AV worden besproken, schrijft het proces-verbaal ervan, geeft het uit en verspreidt het;
   • Ziet toe op de reproductie en op de verspreiding van alle documenten, convocaties en richtlijnen;
   • Houdt een lijst per alfabetische volgorde bij van de namen, voornamen, woonplaatsen, Internetadressen en nationaliteiten van de leden van de KNV TTr & CIS. Deze wordt verspreid bij elke AV en overgemaakt aan elk nieuw lid bij zijn inschrijving.
   • Blijft in goede contacten met het kabinet van de CHOD teneinde de vereniging jaarlijks te laten erkennen door de CHOD.
  4. De Schatbewaarder:
   • Is verantwoordelijk ten opzichte van de BR voor het financieel beheer van de kassa en van de bankrekeningen;
   • Zorgt voor een gezond beleid met inachtneming van de wettelijke voorschriften op financieel gebied;
   • Werkt de documenten en boekhoudkundige stukken bij, legt ze ter handtekening voor aan de Voorzitter tijdens de vergaderingen van het Bureau en van de BR, houdt ze ter beschikking van de controleurs;
   • Stelt de jaarrekening op die overeenkomstig het reglement aan de AV dient voorgesteld te worden;
   • Coördineert de afspraken met de controleurs van de rekeningen voor het nazicht van de boekhouding.
  5. De Beheerder van de Medaille voor Verdienste:
   • Houdt de eretabel van de Medaille voor Verdienste bij en zorgt voor de verdeling van de Medailles alsmede het bijgaand brevet tijdens de verschillende AV ;
   • Controleert de toekenning van het recht op bijstand van de leden die in regel zijn met hun lidgeld voor het afgelopen jaar;
   • Nodigt, in naam van de Voorzitter, de gegadigde tot het bekomen van de Medaille en het bijgaand brevet uit tijdens de AV.
  6. De Beheerder van de Communicatie:
   • Coördineert de externe officiële contacten en de public relations.
   • Maakt en beheert een publiciteitsbrochure ter verspreiding:
    • Voor de actieve eenheden (via CO’s en RSM’s)
    • Voor de toekomstige gepensioneerden (via CO’s en RSM’s)
    • Tijdens TTr, CIS, CT-evenementen (Bijv. BEMILCIS-conferentie, Sint-Gabriel dag van de CIS, Dag van de Kring CIS-officieren, …)
    • Op de website en de FACEBOOK-pagina
    • In specifieke musea en/of burger gerelateerde TTR, CIS en CT-evenementen (bijv. TTr museum, Leger museum, …)
   • Maakt en beheert alle logo’s en officiële templates voor de correspondentie
  7. De Beheerder van de Evenementen:
   • Coördineert en organiseert de evenementen van de vereniging
   • Houdt een lijst bij van mogelijke te bezoeken evenementen zowel in het binnenland als in het buitenland
   • Zal ernaar streven om jaarlijks het volgende te organiseren: een museumbezoek met maaltijd, een uitstap in het kader van de Dag van de Vriendschap, een BBQ, ....

 

TITEL 10 : DE BEHEERAAD

  1. De KNV TTr & CIS wordt beheerd door een BR als volgt samengesteld:
   • Een Bureau bestaande uit de Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Schatbewaarder en een Beheerder;
   • Een gemachtigd vertegenwoordiger van elke Entiteit.
  2. De BR kan geldig beraadslagen wanneer de helft van de Beheerders tegenwoordig zijn.
  3. De verzoeken tot opneming van een vraag op de agenda moeten uiterlijk twee weken voor de vergadering schriftelijk bij de Secretaris toekomen.
  4. De BR mag als Beheerder van het Bureau een effectief lid coöpteren. Zijn officiële aanstelling zal echter ondergeschikt blijven aan de goedkeuring van de AV.
  5. De beslissingen van de BR worden genomen bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde Beheerders. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de Voorzitter of van de Beheerder die hem vervangt doorslaggevend zijn. Iedere verhinderde Beheerder kan schriftelijk volmacht geven aan een van zijn collega's van de BR om hem te vertegenwoordigen en te stemmen in zijn plaats.
  6. Valt onder de bevoegdheid van de BR, alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de AV door het reglement.
  7. Behalve voor het dagelijks beheer zullen de akten die de Vereniging binden, zoals ontvangstbewijzen, ondertekend worden door twee Beheerders, waaronder de Voorzitter of zijn afgevaardigde.
  8. De leden van de BR komen minstens tweemaal per jaar samen in een lokaal gekozen door de Secretaris.
  9. Ieder lid kan deze vergaderingen bijwonen, voor zover de Secretaris ervan verwittigd wordt binnen een redelijke termijn.

 

TITEL 11 : DE ALGEMENE VEGADERING

  1. De AV is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de Voorzitter van de KNV TTr & CIS.
  2. De AV wordt jaarlijks bijeengeroepen. Datum en uur van de AV, alsook de genomen beslissingen, zullen aan de leden kenbaar gemaakt worden, hetzij via een informatiebulletin, hetzij door een omzendbrief, die verplicht de dagorde van de zitting vermeldt.
  3. De verzoeken tot opneming van een vraag op de dagorde moeten schriftelijk bij de Secretaris toekomen uiterlijk twee weken voor de vergadering.
  4. Alle effectieve leden beschikken over een gelijk stemrecht binnen de AV. De beslissingen zijn bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen.
  5. De AV duidt, buiten de leden van de BR, een commissaris aan belast met het nakijken van de rekeningen van de Vereniging en deze dient jaarlijks verslag uit te brengen van zijn/haar bevindingen.
   
Dit reglement was goedgekeurd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van de 5 juni 2018

 

Bijlage A

Toekenning aanvraag voor de "Medaille"

 

(stempel van de Entiteit)
                                                                                                                                        

 

Aan de Voorzitter van de KNV TTr & CIS

 

Voorstel tot toekenning van de Medaille voor Verdienste van de KNV TTr & CIS ten gunste van :

 

Naam en Voornamen :…………………………………………… ……………………………….

Plaats en Geboortedatum : ...………………………………………….…………………………….

Adres (straat, nr, bus, postcode, gemeente) :………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 

Voorstel tot de ………….. medaille

Reeds ontvangen medaille :

                        Bronzen (datum) :……………..
                        Zilveren (datum) :……………..

Taal waarin het brevet dient opgesteld :………………….
_______________________________________________________________________________________

Advies en/of commentaar van de Voorzitter van de entiteit : ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
                                                                                 
                        Naam

 

                        handtekening                                                                          De……………………
______________________________________________________________________________________

Beslissing van de Beheerraad van de KNV TTr & CIS ................................................……....

 

De Nationale Voorzitter                                 De Beheerder van de Medaille

 

 

                                                                                                          Te Peutie de......................

De medaille zal uitgereikt worden op de Algemene Vergadering van:........................

 

 

 

     
 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS