Header image

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

Uittreksel van het Pauselijk Schrijven waardoor Aartsengel GABRIEL "Hemelse Patroonheilige van de Telecommunicatie" werd verklaard

Aangezien elk voortreffelijk iets en elke volmaakte gift van boven komt neerdalend van de Vader van het Licht, kan men de Goddelijke Wijsheid bewonderen wanneer de mensen, door het gebruik van uitvindingen, opbrengst van de moderne techniek, via elektriciteit, ofwel met de grootste snelheid woorden kunnen overbrengen naar afwezigen, ofwel spreken tussen ver uiteengelegen oorden, ofwel berichten verzenden door middel van golven door de ether, ofwel tenslotte de voorstelling van dingen en verre gebeurtenissen bijwonen alsof zij er aanwezig waren…
...onze Moeder de Heilige Kerk heeft zich niet enkel nooit tegen de vooruitgang verzet maar, integendeel, ze heeft deze ruimschoots bevorderd daar elke waarheid en elke nieuwe ontdekking erkend moet worden als teken van de geest en van de macht van God. Hierom leek het ons opportuun deze bewonderenswaardige techniek en degenen die ten zijne dienste staan te laten genieten van een buitengewone hemelse gunst en een bijzondere bescherming.

Krachtens deze brief en op blijvende wijze, bevestigen, stellen en verklaren wij Aartsengel Gabriel Hemelse Patroonheilige van de Telecommunicatie en van al degenen die ertoe behoren, met alle eer en voorrechten die, volgens de ritus, de Voornaamste Patroonheiligen van Verenigingen betreffen.

Gegeven te Sint Pieter, Rome, onder het zegel van de Visser,
op 12 januari 1951, twaalfde jaar van Ons Pontificaat.

PIUS XII.

Toegepast op de Transmetteurs bij de oprichting van het Wapen in 1960

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS